Schenken en nalaten aan de Onze Lieve Vrouwekerk.

We zijn gewend naar de Onze Lieve Vrouwekerk te gaan en daar alles in orde aan te treffen: een zeer verzorgde liturgie met een koor en orgel, priesters die ter beschikking staan om de biecht te horen of gewoon met u te praten, gebruik van de ontmoetingsruimte na de H. Mis en door de week voor de talloze cursussen en avonden gewijd aan een bepaald thema, de sacramentsprocessie, de vieringen door de week van twee maal per dag en het vele informatiemateriaal. Daarachter steekt veel werk van vele mensen maar dat kost ook geld, veel geld. Om u een indruk te geven: in 2013 bedroegen de inkomsten € 66.987,- en de uitgaven in totaal € 66.449,-.

Als we in een restaurant eten dan vinden we het normaal daarvoor te betalen. Als we met de auto reizen dan geven we geld uit aan brandstof. Sluiten we een verzekering af dan betalen we een premie. Ligt het dan ook niet voor de hand een extra bijdrage te leveren aan de uitgaven van uw kerk zodat u van dit alles kunt blijven genieten en we meer op eigen benen kunnen staan? En dan nog te bedenken dat de kerk een meerwaarde levert die de anderen niet kunnen leveren: u op weg helpen naar het eeuwige leven!

U geeft al in de collecte. OK. Zoals de financiën er nu voor staan hebben we geen buffer voor bijzondere uitgaven. Daarnaast betalen we te lage vergoedingen. Zo ontvangen de priesters verbonden aan deze kerk een vergoeding van € 150,- resp. € 300,- per maand terwijl een priester van een bisdom normaal zo´n € 1.200,- (bruto) ontvangt los van bijtellingen. De ontmoetingsruimte van zo´n 800 m2 staat de kerk voor € 1.800,- per kwartaal ter beschikking. Een normale huur op deze locatie zou natuurlijk vele malen hoger zijn. Dit betekent feitelijk dat onze kerk kan bestaan op kosten van anderen.

Stichting Onze Lieve Vrouwekerk als “ANBI”
Alle activiteiten die in de kerk plaatsvinden vallen juridisch onder de “Stichting Onze Lieve Vrouwekerk”. Dit is een “Algemeen Nut Beogende Instelling” of afgekort ”ANBI”. De Belastingdienst heeft deze status dan toegekend aan de Stich- ting Onze Lieve Vrouwkerk omdat zij aan alle voorwaarden daarvoor voldoet. Het gaat dan om financiële transparantie, een activiteitenplan e.d. Op onze website onder “ANBI” kunt u hierover uitgebreid informatie lezen. Een gevolg van de ANBI status is dat giften aan de Stichting bij de gever aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting. Bij de Stichting zijn ze dan niet belast in de Schenkbelasting. Legaten zijn bij de Stichting dan ook vrij van Erfbelasting.
Schenking
De gift kan bij u in aftrek komen en wordt dus niet belast bij de kerk. Er zijn twee manieren om te schenken en het bedrag in aftrek te brengen van uw fiscale inkomen.

  1. De eerste is vast te leggen dat u overgaat tot een jaarlijkse schenking gedurende tenminste 5 jaren. Het gehele bedrag is dan aftrekbaar als periodieke gift. Dit hoeft vanaf 2014 niet meer bij notariële akte. Zo´n verklaring kunt u downloaden bij www.belastingdienst.nl (zoek op: “periodieke gift”) of bij ons aanvragen.
  2. Een losse gift met een minimum van € 60,- is aftrekbaar voor zover een drempel overschreden wordt. Deze bestaat uit 1% van het totale inkomen vóór de persoonsgebonden aftrek van de fiscale partners. Bijvoorbeeld: uw loon is € 30.000,- en de inkomsten uit eigen woning met de hypotheekrente zijn -/- 4.000,-. Dan is de drempel 1% van € 26.000,- = € 260,-. Bij een gift van € 500,- is dan aftrekbaar € 240,-. De Staat betaalt dan mee aan uw gift. U kunt echter maximaal 10% van dat inkomen als gift in aftrek brengen.

Voor de aftrekbaarheid van de gift ontvangt u dan een bewijs van ontvangst ondertekend door de Stichting Onze Lieve Vrouwekerk. Dat is ook vereist om de gift aftrekbaar te maken. Daarom vraagt de Stichting dan ook om uw Burgerservicenummer (BSN).

Nalatenschap
U bent volledig vrij in het bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt. In een testament kunt u een “legaat” nalaten aan de kerk. Dat wil zeggen dat u voor een notaris verklaart een deel van uw vermogen na te laten aan de kerk. Na uw overlijden wordt dit dan uitgevoerd door de erven. U kunt niet volstaan met een mededeling aan uw kinderen of het vastleggen van deze wens op een papiertje. Dit is niet geldig.

Uw bijdragen zijn nodig voor het voortbestaan van de kerk. Hieronder kunt u al een toezegging doen.

R. de Ojeda, U. BarelliJ. Witteman
Rector Penningmeester Voorzitter