Het biechtgesprek


Van ouds is de Onze Lieve Vrouwekerk een kerk waar men terecht kan voor een biechtgesprek. Die traditie houden we in stand, vanaf een half uur voor elke Mis (op zon- en feestdagen ook tijdens de Mis) kan men te Biecht gaan. Ook kan een afspraak gemaakt worden met een van de priesters om buiten de mistijden het sacrament van Verzoening te ontvangen.
We zetten hier uiteen hoe het biechtgesprek kan verlopen, en hoe men het gesprek kan voorbereiden met behulp van een "biechtspiegel".

De ritus van het sacrament van Vergeving

Gewetensonderzoek

Na de begroeting maken de biechteling en de priester samen het kruisteken:
"In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen."

De priester nodigt de biechteling uit zich in vertrouwen tot God te richten:
"De Heer zij in uw hart opdat u met een berouwvol hart uw zonden belijdt."

De biechteling zegt:
"Ik belijd voor de almachtige God en voor u, dat ik gezondigd heb. De laatste keer dat ik heb gebiecht, was..."

De biechteling belijdt nu zijn zonden. Zo nodig helpt de priester de biechteling. De biechteling kan afsluiten met:
"Ik sluit hierbij alle zonden uit mijn vroegere leven in en vraag de heilige absolutie."

De priester geeft passende raad, legt de biechteling een boete op en vraagt hem uitdrukking te geven aan zijn berouw. Deze kan zeggen:
"Heer Jezus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig."
of:
"Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral, omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij zondaar genadig."

De priester strekt zijn rechterhand over de biechteling, maakt het teken van het kruis en ontslaat hem van zijn zonden met de woorden:
"God, de barmhartige Vader, heeft de wereld met zich verzoend door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon en de heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden; Hij schenkt u door het dienstwerk van de Kerk vrijspraak en vrede. EN IK ONTSLA U VAN UW ZONDEN IN DE NAAM VAN DE VADER EN DE ZOON + EN DE HEILIGE GEEST."

De biechteling antwoordt:
"Amen".

De priester vervolgt:
"Het lijden van Onze Heer Jezus Christus, de voorspraak van de heilige Maagd Maria en van alle heiligen, het goede dat u zult doen en het leed dat u zult dragen, zij u tot vergiffenis van zonden, tot vermeerdering van genade en tot onderpand van eeuwig leven. Ga in vrede."

De biechteling antwoordt:
"Amen."

Gewetensonderzoek/Biechtspiegel

  1. Ga ik biechten met een oprecht verlangen naar zuivering, of beschouw ik het als een last?
  2. Heb ik bij vorige biechten zware zonden vergeten of bewust verzwegen?
  3. Heb ik de opgelegde boete volbracht? Gedaan onrecht hersteld? Voornemens in praktijk gebracht?

1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen

2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken

3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt

4. Eer uw vader en uw moeder

5. Gij zult niet doden

6. Gij zult geen onkuisheid doen

7. Gij zult niet stelen

8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen

9. Gij zult geen onkuisheid begeren

10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort