Contact

De Onze Lieve Vrouwekerk is gevestigd aan de Keizersgracht 220, 1016 DZ Amsterdam.
Het postadres echter is Keizersgracht 218 B, 1016 DZ Amsterdam.
Het algemene e-mailadres luidt: info@olvkerk.nl.
Het bankrekeningnummer van de kerk is: NL16 INGB 0000 0838 31, t.n.v. Stichting Onze Lieve Vrouwekerk, Amsterdam.

De Onze Lieve Vrouwekerk is vanaf het Centraal Station bereikbaar met GVB tramlijnen 13 en 17.
Raadpleegt u www.9292.nl voor actuele informatie.

Pastoraat

De volgende priesters van het Opus Dei zijn beschikbaar voor het pastoraat van de kerk:

Rafael Ojeda is de rector van de OLVK.
Sinds het jaar 1999 werkt hij als priester in onze kerk.
De bisschop van Haarlem heeft hem per 1 september 2011 tot rector van onze kerk benoemd.
U kunt hem bereiken via rector@olvkerk.nl of telefoon 020 2400 803.

Wim J.G.A. Veth, tevens pastor van het R.-K. Studentenpastoraat in Amsterdam, werkt sinds 2004 in onze kerk.
Hij is bereikbaar via telefoon 020 2400 802 en e-mail: wveth@olvkerk.nl

Deze priesters zijn beschikbaar voor informatie, persoonlijk gesprek, sacramentele Biecht, catechese, Doopsel, Huwelijk, Ziekencommunie en zalving, en uitvaart.

Vertrouwenspersoon

Aan onze kerk is een vertrouwenspersoon verbonden: Mevr. Iris Maas-Bremer. Zij is arts en werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. U kunt zich laten bijstaan door haar als u twijfel heeft over gedrag of over het indienen van een klacht. Zij is bereikbaar via het mailadres vertrouwenspersoon@olvkerk.nl.

Lees hier de toepassing van de gedragscode in de Onze Lieve Vrouwekerk.

Openingstijden

De kapel aan de Keizersgracht 218-B is van maandag tot en met vrijdag geopend van 10 tot 14 uur. In het weekeinde is de kerk steeds geopend vanaf een half uur vóór de Eucharistievieringen. De priesters zijn tijdens deze tijden aanwezig; u kunt ook een afspraak maken buiten deze tijden. De boekwinkel van Stichting Leesgoed is geopend van dinsdag t/m donderdag van 10.30 uur tot 12.15 uur, en op zondag na de Hoogmis.

U kunt op deze pagina meer lezen over de historie van de kerk. En u kunt op deze pagina meer lezen over het interieur van de kerk.

Kindercatechese

Elke zondag vieren wij de kindernevendienst en we nodigen uw kinderen en kleinkinderen van harte uit om deze bij te wonen. Tijdens de kindernevendienst krijgen de kinderen op hun eigen niveau uitleg over het Evangelie. Informatie bij: Gerda Hoogland, 06 27286632, Sylvia van den Oever 06 10465598, Gracia Velland 06 12071764, of e-mail kindercatechese@olvkerk.nl

Rooms-katholieke Surinaamse gemeenschap

Pater Igno Osterhaus is beschikbaar voor de Surinaamse gemeenschap, e-mail igno.osterhaus@telfort.nl en telefoon 020 6893818.

Syrisch-Orthodoxe gemeenschap

De priester voor de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap is Abuna Saliba Antonios, bereikbaar op e-mail saliba-antonios@live.nl, telefoon 06 48370794. De voorzitter van het Syrisch-Orthodoxe kerkbestuur is de heer Efrem Arik, bereikbaar via e-mailadres voorzitter@moedergodskerk.nl

Stichting Onze Lieve Vrouwekerk

Deze stichting staat de rector bij in zijn zorg voor de kerk en de katholieke kerkgangers.
Het bestuur bestaat uit:
Dhr. J. Witteman, voorzitter
Mr. M.J.J.M. Essers, secretaris
Drs. U.G.M. Barelli, penningmeester
Dhr. H. Drenth, lid
Mevr. Drs. I.S. Maas - Bremer, lid
Voor niet pastorale aangelegenheden kunt u contact opnemen via het e-mailadres secretariaat@olvkerk.nl. Uw bijdrage voor het onderhoud van de kerk en voor het restauratiefonds is altijd welkom op bank IBAN NL16 INGB 0000 0838 31.

Parochiële Caritas Instelling

De caritas, vroeger 'de armenzorg' genoemd, valt onder de verantwoordelijkheid van de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Het vermogen van de PCI wordt beheerd door een eigen bestuur, samengesteld uit leden van de verschillende binnenstadskerken, en de opbrengst/rente wordt gebruikt voor diaconale ondersteuning en projecten van deze kerken.
De contactpersoon voor de caritas in de Onze Lieve Vrouwe kerk is dhr. Herman Drenth, tel. 06-50494412.

De PCI is actief op de volgende gebieden:

Een activiteit of ondersteuning zoals vermeld moet ten dienste staan van mensen in nood en met een binding met de binnenstadskerken van Amsterdam, te weten de Nicolaaskerk, de Onze Lieve Vrouwekerk, de St. Franciscus Xaveriuskerk (de Krijtberg), de HH Johannes & Ursulakerk (de Begijnhof) en de HH Petrus & Pauluskerk (de Papegaai).

Collectantencollege

Het college is opgericht 23 januari 1853, en steeds onlosmakelijk verbonden aan de Onze Lieve Vrouwekerk. De rector van de kerk is president in het bestuur. De verantwoordelijkheid bestaat in het verzamelen, registreren en afdragen van de collecten. Maar het college is breder inzetbaar geworden. Als het nodig is worden de altaardiensten verzorgd en toezicht in de kerk gehouden. Ook het uitgeven en innemen van de missaals en het verzorgen van de aanwijzingsborden is een taak van het college.

Acolietencorps

De acolieten vormen het corps dat de altaardienst verricht. Wie belangstelling heeft om dienst te verrichten als collectant of acoliet, of als jongens willen beginnen misdienaar te zijn, kunt u contact op nemen met de heer Jos Witteman via e-mail acolieten@olvkerk.nl

Sint Alphonsuskoor

Met de Onze Lieve Vrouwekerk is het Sint Alphonsuskoor hecht verbonden. Vanaf de inwijding van de kerk in 1854 was er een koor aan de kerk verbonden, maar als oprichtingsdatum wordt 1 mei 1881 aangehouden, de datum waarop het heren- en jongenskoor zich aansloot bij de Sint Gregoriusvereniging.

Voor het Sint Alphonsuskoor van de Onze Lieve Vrouwekerk kunt u contact opnemen met de dirigent- organist Nicholas Papadimitrou, e-mail nikolas_papadimitriou@hotmail.com of met de voorzitter van het bestuur e-mail alphonsuskoor@olvkerk.nl.

Stichting Leesgoed

Stichting Leesgoed biedt jong en oud een geselecteerd aanbod van boeken en rozenkransen.

Het boekenstalletje in de hal van het Ontmoetingscentrum aan de Keizersgracht 218 B is geopend 's zondags na de Hoogmis om 12.15 uur in de hal. En dinsdag t/m donderdag van 10.30 uur tot 12.15 uur eveneens in de hal.

Informatie via e-mail leesgoed9@gmail.com

De maandelijkse nieuwsbrief kun u hier downloaden.

Een deel van het boekenaanbod kunt u ook online vinden op www.deboog.nl.